شما از طریق زیر می توانید با ما ر ارتباط باشید
 آدرس:   کرمانشاه میدان آزادی
 تلفکس:    8257455-  09194317947
 ایمیل:   info@khabardad.ir
وبسایت:    www.khabardad.ir